DATASKYDDSFÖRORDNING

Objekt Vision AB

Kund- och marknadsföringsregister

1.11.2023

I denna dataskyddsförordning redogörs det för hur Objekt Vision AB behandlar personuppgifter samt övriga (icke-personliga) uppgifter gällande sina företags- och samfundskunder, privatkunder, potentiella kunder och övriga användare av sina tjänster.

Denna dataskyddsförordning tillämpas på allt utbud och användning av LedigaLokaler.com som upprätthålls av Objekt Vision AB. Objekt Vision AB förbinder sig att följa dataskyddslagen samt övriga till verksamheten hörande tillämpliga lagar och föreskrifter, som styr behandlingen av personuppgifter, samt att behandla personuppgifter i enlighet med god datahanterings- och databehandlingssed.

REGISTERANSVARIG

Objekt Vision AB
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm

Förfrågningar i anslutning till dataskyddsförordningen kan skickas till adressen ovan eller per e-post till: kundservice@objektvision.se

REGISTRETS NAMN

Objekt Vision AB:s kund- och marknadsföringsregister.

DE REGISTRERADE

I registret kan lagras uppgifter om:

 • LedigaLokaler.com -nättjänstens användare
 • Objekt Vision AB:s kunder
 • Objekt Vision AB:s potentiella kunder

REGISTRETS DATAINNEHÅLL OCH UPPGIFTSKÄLLOR

Om de registrerade samlar vi endast in personuppgifter som är nödvändiga för förutbestämda användningsändamål. Användningsändamålet bestämmer hurudana uppgifter som samlas in om de registrerade och i vilken situation.

När vi samlar in anonyma användningsuppgifter, har vi som mål att mäta webbplatsernas besökarantal, den tid man tillbringar på webbplatsen, användningen av webbplatsens olika delar osv. Med dessa uppgifter strävar vi till att förbättra webbplatsernas innehåll och de tjänster som erbjuds via dem.

När vi samlar in identifierbar information strävar vi till att göra vårt bästa för att meddela den registrerade för vilket ändamål informationen begärs. I allmänhet begär vi identifierbar information för att vi ska kunna besvara den registrerades frågor, begäranden eller genomföra beställningar gjorda av den registrerade.

Av den registrerade given eller personligt identifierande information:

Vi samlar in uppgifter som givits av den registrerade bl.a. för att redigera, utveckla och fakturera för tjänsten, för att sköta och utveckla kundförhållandet samt för marknadsföring och opinionsundersökningar. Utan kontakt- och faktureringsuppgifter kan vi inte leverera den tjänst som den registrerade har beställt. Vi kan också samla in andra uppgifter som givits av den registrerade för att rikta innehåll och marknadsföring så att de bättre svarar mot den registrerades preferenser. Till uppgifterna hör bl.a.:

 • arbetsgivarföretagets eller det företrädda företagets namn, adress och FO-nummer
 • en eller flera kontaktpersoners namn, telefonnummer och e-postadress
 • privatkunders personbeteckning
 • registreringsuppgifter det digitala kontot förutsätter, såsom användarnamn, pseudonym, lösenord och annan eventuell identifierande kod
 • uppgifter som gäller kundförhållandet, såsom fakturerings- och betalningsuppgifter, uppgifter som ansluter sig till eventuell indrivning och återbetalning, produkt- och beställningsuppgifter, kommunikationsspråk, kundfeedback och kontakter samt avbeställningsuppgifter
 • uppgifter om uppfyllandet av begäranden om tjänster, såsom produkt-, beställnings- och avbeställningsuppgifter, kundfeedback och kontakter
 • profilerings- och intresseuppgifter som givits av användaren (såsom separat samtycke till att tillåta kontakt från BtoB-företag)
 • tillstånd och samtycken
 • uppgifter om utbudsblockering
 • uppgifter som givits i enkäter och undersökningar
 • lotteri- och tävlingssvarsuppgifter
 • övriga uppgifter som insamlats med den registrerades samtycke

Vi samlar in personuppgifter av den registrerade själv per telefon, över nätet, vid möten, per e-post eller på annat motsvarande sätt. Uppgifter som givits av den registrerade kan lagras även i samband med olika marknadsföringsåtgärder och -kampanjer samt övriga motsvarande åtgärder.

Uppgifter som observerats utgående från användningen av tjänsterna:

Vi samlar med hjälp av cookies och annan motsvarande teknik automatiskt in uppgifter, som hjälper oss att förstå hur många användare vår webbplats har, hurudant innehåll som är populärt och hur länge en användare granskat innehållet. Med hjälp av uppgifterna kan vi utveckla våra tjänster och vår affärsverksamhet, skräddarsy innehållet enligt användarens sannolika intresseobjekt, rikta reklam samt förhindra och undersöka oegentligheter. Dessa uppgifter är bl.a.

 • bruks- och bläddringsuppgifter för tjänstens funktioner
 • IP-adress
 • sessionens klockslag och längd
 • identifieringsuppgifter
 • transaktions- och användaranalysuppgifter
 • sessionsidentifierare
 • den sida, från vilken användaren har kommit till vår webbplats
 • enhetens modell
 • individuell enhets- och/eller cookieidentifierare
 • webbläsare och webbläsarens version
 • den registrerades geografiska läge
 • enhetens upplösning och operativsystem
 • kanal för uppgiftsinsamling (webbläsare, e-postbrev, mobilwebbläsare)
 • eventuella funktionsfel
 • övriga uppgifter som insamlats med användarens samtycke

Identifieraren för en identifierad användare är en slumpmässig nummerserie eller annan motsvarande identifierare, av vilken användaren inte kan identifieras personligen. Identifieraren för en observerad (oidentifierad) användare är typiskt en cookie eller någon annan motsvarande identifierare.

Uppgifter som härletts från användningen av tjänsterna:

Vi kan med hjälp av analysprogram se användningen av tjänsten och/eller information som givits av den registrerade, exempelvis den registrerades objekt av intresse eller segmentering till en viss kategori av användare. Vi använder uppgifterna för statistikföring och analys, för att utveckla tjänsterna och affärsverksamheten samt för att skräddarsy innehåll, reklam och marknadsföringsbudskap.

Uppgifter som anskaffats från annat håll:

Vid anskaffning och uppdatering av uppgifter använder vi externa informationskällor, såsom privata och offentliga register. Vi kan också använda färska nätdata från företagens hemsidor, sociala medier, nyheter och publikationer.

Om vi behandlar uppgifter för andra ändamål än de nyssnämnda, försäkrar vi att behandlingen är kompatibel med det ändamål, för vilket uppgifterna ursprungligen insamlades.

SYFTET MED OCH GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter för att sköta ett förhållande som baserar sig på ett sakligt samband, för att implementera parternas rättigheter och skyldigheter, för att utveckla och analysera våra verksamheter, för kundkommunikation, marknadsföring (inklusive riktning av reklam) samt planering av affärsverksamheten. Dessutom kan vi behandla uppgifter som användaren gett sitt samtycke till. Vi kan använda personuppgifter som ingår i registret på de sätt som tillåts i rådande lagstiftning beroende på tillstånd och förbud gällande direktmarknadsföring, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring, opinions- eller marknadsundersökningar och andra därmed jämförbara adresserade försändelser.

Vi behandlar information på följande grunder baserade på dataskyddslagstiftningen:

Avtal: Vi behandlar uppgifter som givits av den registrerade för att uppfylla ett avtal om en tjänst eller produkt, som den registrerade har beställt. Utmärkande för vissa tjänster är personifiering av innehållet, varvid vi anser att det delvis hör till uppfyllandet av avtalet.

Samtycke: Vi kan behandla uppgifter som givits av den registrerade eller observerade uppgifter på basis av den registrerades samtycke eller nedan nämnda berättigade intresse bl.a. för att utföra marknadsföringsåtgärder. Vi kan också be om den registrerades samtycke i den situation att syftet med behandlingen ändras.

Berättigat intresse: Vi behandlar uppgifter för att sköta och utveckla kundservicen, för att säkra användarhändelser, implementera tjänsterna, utveckla affärsverksamheten och kundservicen, förhindra och utreda oegentligheter samt för marknadsföring. Vi anser att dessa ändamål är nödvändiga med tanke på vår affärsverksamhet och sålunda i enlighet med vårt berättigade intresse.

Lagstadgad förpliktelse: Vi kan vara förpliktade att bevara vissa personuppgifter gällande en registrerad för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning också efter det att kundförhållandet eller en annan grund för behandlingen av personuppgifter har upphört. Härvid baserar sig behandlingen på följandet av en lagstadgad förpliktelse.

Journalistiska ändamål: Vi behandlar personuppgifter såsom människors namn eller fotografier, utifrån vilka man kan identifiera dem personligt, för journalistiska ändamål.

HUR LÄNGE BEVARAS UPPGIFTERNA?

Vi bevarar den registrerades uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja de ovan angivna ändamålen i enlighet med rådande lagstiftning. Den registrerade kan också själv påverka hur länge uppgifterna bevaras via de påverkningsmöjligheter som beskrivits nedan i punkten "Den registrerades rättigheter".

Vi kan vara förpliktade att bevara vissa personuppgifter gällande en kund för att följa bokförings- eller annan tvingande lagstiftning också efter det att kundförhållandet eller en annan grund för behandlingen av personuppgifter har upphört.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLARE OCH UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Bara de personer som är anställda av den registeransvarige och övriga angivna personer, som behöver uppgifterna i sina uppdrag, har nyttjanderätt till registret. Personuppgiftsbiträdena är förpliktade att hålla alla personuppgifter absolut konfidentiella.

Vi säljer, hyr, översänder eller utlämnar inte personuppgifter om en registrerad till tredje part i andra än nedan nämnda fall:

Samtycke: Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter till tredje part, om den registrerade har gett sitt samtycke därtill.

Myndigheter: Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter baserat på rådande lagstiftning, som förutsätts i krav framställda av behöriga myndigheter eller andra instanser.

Forskning: Vi kan i princip utlämna uppgifter för vetenskaplig eller historisk forskning under förutsättning att uppgifterna är ändrade till en sådan form att den som uppgifterna hänför sig till inte längre kan identifieras utgående från dem.

Ombildning: Om vi ombildar vår verksamhet, kan den registrerades personuppgifter utlämnas inom den nya organisationen.

Direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar: Vi kan utlämna den registrerades personuppgifter för direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar, om inte den registrerade specifikt har förbjudit detta.

Berättigat intresse eller lagstadgad förpliktelse: Vi kan utlämna personuppgifter till utomstående företag, organisationer eller personer, om vi tror att det är nödvändigt att använda, bevara eller avslöja uppgifterna för att fullgöra ett avtal, utreda eventuella överträdelser eller skydda andras, de registrerades eller våra lagliga rättigheter.

Pseudonymiserad information: Vi kan använda och utlämna pseudonymiserad information för rapportering och produktutveckling. Informationen är omformad så att man i den inte kan identifiera en enskild registrerad. Vi kan utlämna segmentinformation åt våra annonsörer om observerade användare för riktning av reklam. En observerad (oidentifierad) användares identifierare är typiskt en cookie eller annan motsvarande identifierare. Annonsörerna kan inte kombinera dessa uppgifter med en identifierad användares personuppgifter.

I behandlingen av uppgifter kan vi anlita underleverantörer, såsom försäljningsagenter, varvid vi med avtalsarrangemang garanterar att uppgifterna behandlas i enlighet med rådande lagstiftning och denna dataskyddsförordning.

ÖVERSÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL STATER UTANFÖR EU ELLER EES

Vi översänder i regel inte uppgifter till länder utanför EU eller EES. Ändå kan uppgifter eventuellt behandlas eller bevaras även utanför EU eller EES exempelvis när vi använder molntjänster eller på grund av det tekniska utförandet av behandlingen av uppgifterna. Om vi översänder uppgifter till länder utanför EU eller EES, sörjer vi för ett vederbörligt och lagligt utförande av översändningarna i enlighet med lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE

Personuppgifter som är lagrade i kund- och marknadsföringsregistret används inte för automatiskt beslutsfattande, som skulle ha rättsliga eller motsvarande följder.

COOKIES OCH WEBBLÄSARSPÅRNING

Vi samlar in information om användarens enhet med hjälp av cookies och annan motsvarande teknik. En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Cookies innehåller ofta en anonym, individuell identifierare, med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker våra webbplatser.

Cookies eller annan motsvarande teknik skadar inte användarens enhet eller filer och kan inte köra program eller sprida skadliga program.

Vi använder både sessionscookies, som försvinner när användaren stänger webbläsaren och permanenta cookies, som sparas på användarens enhet för en viss tid eller tills användaren avlägsnar dem. För att förbättra vår webbplats användbarhet kan vi göra kortvariga undersökningar, där vi exempelvis kan lagra klickningar på en viss sida.

Ändamålet med användningen av cookies och annan motsvarande teknik är att analysera och vidareutveckla våra tjänster, så att vi kan betjäna användarna bättre. Tekniken möjliggör bland annat det att användaren inte behöver mata in personliga val varje gång på nytt vid nya besök, de objekt som lagts till i favoriter bevaras i webbläsarens minne ända tills webbläsarens cacheminne töms.

I våra tjänster kan det också finnas s.k. tredje parts cookies. Med tredje part avses i förhållande till Objekt Vision AB utomstående aktörer, såsom leverantörer av mätnings- och övervakningstjänster. Dessa s.k. tredje parter kan installera cookies på en användares enhet när användaren besöker våra tjänster, exempelvis för att statistikföra antalet besökare på de olika webbplatserna.

Vår tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och samhällstjänster, men vi ansvarar inte för dessa utomstående webbplatsers integritetsskyddspolicy eller innehåll. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa utomstående tjänsters villkor avseende integritetsskydd.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Nedan finns uppräknade olika sätt, på vilka de registrerade kan påverka insamlingen och behandlingen av uppgifter.

Kontroll, rättelse och radering av uppgifter: Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som lagrats om honom/henne. På begäran av den registrerade rättar, raderar eller kompletterar vi med hänsyn till syftet med behandlingen oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade personuppgifter. Den registeransvarige rättar också på eget initiativ utan obefogat dröjsmål en oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad personuppgift som denne observerat. Den registrerade kan uppdatera och/eller granska sina personuppgifter genom att ta kontakt med vår kundservice:

Objekt Vision AB
Norrlandsgatan 10
111 43 Stockholm
E-post: kundservice@objektvision.se

Den registeransvarige har rätt att kontrollera identiteten på den som framställer begäran innan uppgifterna utlämnas.

Rätt att motsätta sig och återtagande av samtycke: Den registrerade kan motsätta sig behandling av uppgifter, som baserar sig på berättigat intresse och som ansluter sig till hans/hennes personliga situation. Den registrerade kan när som helst också återta samtycke som han/hon givit.

Rätt att förbjuda direktreklam och därtill ansluten profilering: Den registrerade kan när som helst förbjuda utlämnande och behandling av sina uppgifter för direktmarknadsföring samt för opinions- och marknadsundersökningar genom att klicka på en länk i slutet av det marknadsföringsmeddelande han/hon fått eller genom att ta kontakt med den registeransvarige.

Blockering av riktad reklam: Den registrerade har möjlighet att blockera riktning av reklam som utförs av tredje part på basis av hans nätbeteende. Blockeringen av riktad reklam inverkar inte på den mängd reklam som visas, utan endast på innehållet i den reklam som visas. Man kan blockera riktning av tredje parts reklam här (Your Online Choices -tjänsten).

Blockering och tömning av cookies: Om användaren inte vill ta emot cookies eller vill få ett meddelande före de översänds till användarens enhet, kan användaren göra en sådan inställning i sin webbläsare, men bara om webbläsaren erbjuder den möjligheten. Den registrerade kan också tömma cookies via webbläsarens inställningar. Genom att tömma cookies med regelbundna mellanrum byter den registrerade den identifierare, utgående från vilken det bildas en profil över den registrerade. Tömningen av cookies avslutar dock inte insamlingen av information, utan nollställer snarare den profil som baserar sig på de tidigare beteendeuppgifterna. Det är viktigt att förstå att om användaren blockerar lagringen av cookies eller tar dem ur bruk, fungerar nödvändigtvis inte en del av funktionerna på våra webbplatser.

Rätt att översända från ett system till ett annat: Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige översänder hans/hennes uppgifter till ett annat system i en allmänt ibrukvarande överföringsform. Rätten gäller bara uppgifter som den registrerade själv har gett åt den registeransvarige. Det bör skriftligen skickas en begäran om översändning i en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling till den ovan angivna postadressen eller e-postadressen.

Besvärsrätt: Den registrerade har rätt att anföra besvär hos myndighet, om han/hon anser att hans/hennes uppgifter har behandlats i strid mot denna dataskyddsförordning och rådande lagstiftning.

PRINCIPER FÖR SKYDDANDET AV REGISTRET

Kund- och marknadsföringsregistret består av flera olika datasystems delregister, kundavtal, fullmakter m.fl. handlingar samt e-postmeddelanden. Uppgifter som är digitalt lagrade och behandlas digitalt finns i databaser som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna är belägna i låsta utrymmen. Det manuella material som gäller registret förvaras i skyddade utrymmen.

ÄNDRING AV DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsförordning genom att meddela om detta i vår tjänst. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Vi rekommenderar att man regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsförordningen. Gällande dataskyddsförordning återfinns jämte tillhörande redigeringsdatum på webbplatsen LedigaLokaler.com.